Stopy v histórii

Tajomné zákutia a historická atmosféra Banskej Bystrice

História

Osídlenie lokality Banskej Bystrice ležiacej na brehoch rieky Hron siaha nepretržite až do praveku. Už obyvatelia slovanskej osady Bystrica sa zaoberali povrchovou tažbou rúd. Vdaka nerastnému bohatstvu význam osady stúpol natoľko, že ju v roku 1255 uhorský král Belo IV. udelením rozsiahlych privilégií povýšil na mesto.

Zlatou érou v histórii Banskej Bystrice bolo obdobie 15. a 16. storočia, ked tu pôsobila úspešná Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spolocnost. Významnou kapitolou novodobých dejín mesta je Slovenské národné povstanie v roku 1944, keď sa Banská Bystrica stala centrom protifašistického odporu.


Dominanty Námestia SNP

Hodinová veža zo 16. storočia sa týči vo vrchnej časti námestia. Z ochodze vo výške 20 m sa vám naskytne panoramatický výhľad na koruny okolitých horských masívov i do hlbky námestia a blízkych ulíc. Na vežu, ktorá kvôli nakloneniu o 68 cm získala prívlastok šikmá, vystúpite po 101 schodoch.

Mariánsky stlp, stojaci na polygonálnom podstavci, bol postavený v roku 1719 ako prejav vďaky za ukončenie morovej epidémie. Umiestnená je na ňom 245 cm vysoká socha Panny Márie. Autor diela nie je známy.

Čierny obelisk pochádza z roku 1945 a bol postavený na počesť padlých sovietskych a rumunských vojakov pri oslobodzovaní Banskej Bystrice počas 2. svetovej vojny.

Kamenná fontána jedinečného vzhľadu poskytuje počas letnej sezóny okrem príjemného osvieženia aj potešenie z hudobného zážitku.


Skvosty hradného areálu

Barbakan – Niekdajší vstup do hradného areálu ponad umelo vytvorenú vodnú priekopu bol postavený v roku 1512 a obklopoval mestskú vežu. V súčasnosti sa v priestoroch nachádza štýlová kaviaren a reštaurácia.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia je najstaršou stavbou na území mesta. Ukrýva skvosty gotického umenia ako oltár v Kaplnke sv. Barbory z ateliéru Majstra Pavla z Levoce ci súsošie Ježiš na Olivovej hore umiestnené v nike na južnej fasáde kostola.

Matejov dom z druhej polovice 15. storočia je zaujímavý svojím včlenením do susednej baníckej bašty, ako aj erbom krála Mateja Korvína umiestneným na fasáde budovy. V súčasnosti sa tu nachádza Stredoslovenské múzeum. www.stredoslovenskemuzeum.sk

Budova Praetoria postavená okolo roku 1500 bola v minulosti sídlom mestskej správy. V súčasnosti je jedným z expozičných miest Stredoslovenskej galérie. www.ssgbb.sk


Na Banskobystrickom rínku

Katedrála sv. Františka Xaverského zo začiatku 18. storočia je už vyše dvesto rokov katedrálnym chrámom banskobystrického biskupa. Dispozícia katedrály vychádza z typu jezuitského kostola II. Gesu v Ríme. Kompletná renovácia sa uskutočnila v roku 2001.

Budova Radnice vznikla v 15. storočí spojením dvoch samostatných gotických domov a skoro štvrt tisícrocia slúžila ako sídlo mestskej správy. Zachovali sa v nej viaceré cenné prvky: prekrásny neobarokový luster, pôvodné dvere s vročením 1698, vzácne fresky či klenby.
V súčasnosti tu sídli Informačné centrum mesta Banská Bystrica.

Thurzov dom, v minulosti sídlo Thurzovsko – Fuggerovskej obchodnej spolocnosti, je známy svojou renesančnou s grafitovou fasádou a tzv. „zelenou sieňou“ so vzácnou freskovou výzdobou. V súčasnosti je jedným z expozičných miest Stredoslovenského múzea.
www.stredoslovenskemuzeum.sk


Kammerhof – V niekdajšom sídle banskej komory zrejme býval král Matej Korvín pri pobytoch v Banskej Bystrice v 15. storočí a synovia Márie Terézie pri návšteve mesta v roku 1764. V roku 1913 ho asanovali a postavili terajší objekt pre potreby riaditeľstva Lesov SR.

Benického dom zaujme otvorenou arkádovou loggiou so šiestimi oblúkmi na kamenných stlpoch ovinutých vinicom, ktorú dal postaviť Tomáš Benický. Ďalší majitel domu – Ladislav Szentiványi – nechal nad vstupný portál osadiť svoj erb, pri ktorom stoja baníci v dobovom
odeve.

Biskupský palác – Reprezentačná barokovo – klasicistická biskupská rezidencia s centrálnym nádvorím bola po velkom požiari v roku 1783 zrenovovaná prvým banskobystrickým biskupom Františkom Berchtoldom.

Ebnerov dom zo začiatku 17. storočia je charakteristický arkierom, ktorý zhotovil sochár Ján Weinhardt zo Spišských Vlachov. Figurálne reliéfy podparapetných výzdob zobrazujú starozákonné a antické motívy.


Ukryté v uličkách

Vila Dominika Skuteckého postavená v neorenesančnom štýle na sklonku 19. storocia prezentuje tvorbu jedného z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej malby v strednej Európe na prelome 19. a 20. storočia – Dominika Skuteckého. www.ssgbb.sk

Pamätník SNP – Architektonicky impozantná stavba neobvyklého vzhľadu dokončená v roku 1969 ukrýva Múzeum Slovenského národného povstania. V exteriéri areálu Pamätníka určite neobídte expozíciu tažkej bojovej techniky a vojenské lietadlo z čias 2. svetovej vojny. www.muzeumsnp.sk

Župný dom – Impozantný objekt vznikol spojením dvoch pôvodne renesančných budov a barokovou prestavbou v druhej polovici 18. storočia. V minulosti bol sídlom zvolenskej župy, dnes tu sídli Štátna vedecká knižnica a Literárne a hudobné múzeum. www.svkbb.eu

Kostol sv. Alžbety postavili v roku 1303 ako súčasť mestského špitála pre chorých a nevládnych baníkov. Viackrát ho prestavali a v roku 1877 rozšírili v novogotickom slohu. Oltárny obraz sv. Alžbety je dielom Jozefa Murgaša /1864-1929/, rímskokatolíckeho kňaza, vynálezcu a priekopníka rádiotelegrafie.